21 maart 2018

Wat doet de gemeente Amsterdam in 2018 in de aanpak van eenzaamheid?

De gemeente Amsterdam heeft 2 rollen: die van netwerkregisseur en als aandeelhouder. Als netwerkregisseur richt de gemeente zich op het faciliteren van het netwerk. Als aandeelhouder werkt de gemeente via beleid en het subsidiëren van de basisvoorzieningen aan het effectiever bestrijden of verminderen van eenzaamheid.

De gemeente als netwerkregisseur

De gemeente heeft een rol als netwerkregisseur. Dit houdt in dat de aansturing van de aanpak niet enkel bij de gemeente ligt. De gemeente werkt nauw samen met de aandeelhouders uit beleid, praktijk en wetenschap. Dit doen we door als netwerk te werken rond de opgave eenzaamheid en op deze manier van en met elkaar te leren en te doen.

Hierin neemt de gemeente in 2018 de volgende taken:

 1. Het faciliteren van leerinfrastructuur voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid

  • Aanbieden van concrete tools en trainingen voor professionals en vrijwilligers

  • Aanjagen van de kennisallianties tussen GGD, OIS, HvA, Movisie en betrokken wetenschappers van diverse universiteiten

  • Faciliteren van leerinfrastructuur bij toekomstige hotspots

 2. Versterken en verder in te vullen aandeelhouderschap

 

De gemeente als aandeelhouder

Naast een rol als netwerkregisseur is de gemeente ook aandeelhouder in de opgave eenzaamheid: ze maakt beleid op het sociaal en ruimtelijk domein, voert dat uit en financiert voorzieningen. De gemeente vindt het belangrijk dat Amsterdammers zich verbonden kunnen voelen met anderen in de stad. De aanpak van eenzaamheid vraagt om verbinding tussen verschillende beleidsterreinen en maatschappelijke vraagstukken.

Enkele voorbeelden waarin we als gemeente anders willen werken rondom eenzaamheid:

 • Stadsdeel Zuid: vanuit de stadsbrede aanpak wordt er in stadsdeel Zuid in 2018 gewerkt aan:

  • Toerusten van professionals en vrijwilligers met kennis en kunde

  • In kaart brengen van groepen eenzamen die nog niet voldoende in beeld zijn

  • Experimenteren met vernieuwende interventies per gebied die eenzaamheid verminderen en voorkomen

  • Wegnemen van hindernissen die de gemeentelijke organisatie en systemen onbedoeld opwerpen, bij het ingrijpen op eenzaamheid

 • Armoedebeleid: risicofactoren als eenzaamheid komen vaker voor bij Amsterdammers die in armoede leven. Om eenzaamheid effectiever te verminderen en bestrijden wordt er vanuit Armoedebestrijding het volgende gedaan:

  • Doorlichten van het armoedebeleid op het effect op eenzaamheid

  • Uitbreiden van bestaande Stadspasactiviteiten om sociaal isolement tegen te gaan

  • Signaalfunctie van maatschappelijk dienstverlening


Delen