14 mei 2018

De Expertgroep Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid stelt zich voor

Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid heeft haar eigen expertgroep, die toepasbare kennis verzamelt, deze deelt met het netwerk en de kwaliteit bewaakt van de aanpak eenzaamheid. De Expertgroep Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid bestaat uit Stephan Cremer, Michaela Schönenberger, Lou Repetur, Rick Kwekkeboom en Jan Willem van de Maat. We stellen hen hieronder aan je voor.

Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid wisselt ervaringen en kennis uit door samen te werken in de uitvoering van interventies en te leren van elkaar. Op die manier worden de interventies effectiever. De Expertgroep zet zich in om deze kennisuitwisseling te vergroten. Naast het verzamelen van toepasbare kennis, het delen van deze kennis met het netwerk en het bewaken de aanpak, is de Expertgroep ook beschikbaar voor het adviseren over de te verwachten effectiviteit van eenzaamheidsinterventies.

Stephan Cremer

Ik ben Stephan Cremer en werk als hoofd van het team volwassenen en ouderen bij Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ), GGD Amsterdam. Ik ben voorzitter van de Expertgroep aanpak eenzaamheid Amsterdam. Ik ben psycholoog en gezondheidsbevorderaar. Dat bijna de helft van de volwassen Amsterdammers last heeft van stemmingswisselingen zoals somberheid en daarvan 8% zelf ernstige psychische klachten ontwikkelt, maakt de noodzaak om reventief het ontstaan van klachten te voorkomen, erg belangrijk. Dat geldt ook voor eenzaamheid, in Amsterdam heeft 13% last van ernstige eenzaamheid. Daarom is het belangrijk dat Amsterdam haar krachten bundelt en dat velen bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid.

Michaela Schönenberger

Als senior adviseur Gezondheid en Welbevinden, werkzaam bij de GGD Amsterdam, houd ik me bezig met het bevorderen van de publieke gezondheid bij groepen Amsterdammers met een hogere kans op gezondheidsproblemen. De voornaamste thema’s in mijn werk zijn het bevorderen van een actieve leefstijl en psychosociale gezondheid. Rondom het thema eenzaamheid heb ik me de afgelopen jaren vooral gericht op activiteiten omtrent het doorbreken van het taboe op eenzaamheid en de preventie van vereenzaming door voorlichting te geven aan professionals en sleutelpersonen in Amsterdamse wijken. Als trekker van de lerende aanpak eenzaamheid ligt de focus van mijn werkzaamheden op het ontsluiten en ontwikkelen van nieuwe kennis, op het delen van deze kennis zowel online als offline met een zo breed mogelijke groep en de aandeelhouders te ondersteunen in het toepassen van deze kennis in hun praktijk. De aanpak eenzaamheid biedt de kans als stad meer te weten te komen over het fenomeen eenzaamheid, over wat daadwerkelijk werkt bij het voorkomen en tegengaan van vereenzaming. Leren met en van elkaar staat hierbij centraal. Met als doel, gezamenlijk nog meer te doen wat werkt tegen vereenzaming in Amsterdam.

Lou Repetur

Ik ben expert sociale innovaties bij Movisie en ben strategisch adviseur van het regieteam. De Amsterdamse aanpak eenzaamheid is zo’n innovatietraject. Voor mij hoort eenzaamheid bij het leven. Vereenzaming, waarin mensen in een destructieve spiraal terecht komen, vind ik er niet bij horen. Om vereenzaming te voorkomen en te verminderen is een quick fix niet mogelijk. Evenmin kunnen professionals of beleidsmakers vereenzaming alleen aanpakken. Samenwerken met ook inwoners, ervaringsdeskundigen en wetenschappers is een cruciaal element in deze aanpak. Hoe we samenwerken geven we in de Amsterdamse aanpak eenzaamheid vorm volgens de principes van netwerkregie. Hoe we samen doen wat werkt pakken we op door onze werkwijze cyclisch te verbeteren. Beide elementen: netwerkregie en cyclisch leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het succes van de aanpak staat of valt bij het succes van deze verbinding. In de expertgroep ligt de nadruk op de kwalitatieve toetsing van wat we leren. Mijn inbreng aan de expertgroep zit niet in wetenschappelijke kennis over vereenzaming maar in het motiveren, inspireren en soms sturen op de verbinding tussen samenwerken als netwerk en cyclisch leren.

Rick Kwekkeboom

Ik ben Rick Kwekkeboom en ben als lector Community Care verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Met mijn onderzoeksgroep richt ik mij op de voorwaarden waaronder mensen met een langdurige zorgvraag zo lang als mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen blijven wonen en regie over het eigen leven houden. Het risico op een eenzaamheid is groter onder mensen die langdurig zorg nodig hebben. Gelukkig is er binnen de Amsterdamse aanpak eenzaamheid ook aandacht voor deze mensen én voor hun mantelzorgers. Vandaar dat ik graag actief betrokken ben bij de opzet en uitvoering van deze aanpak.

Jan Willem van de Maat

Ik heb me gespecialiseerd in het samenhangend en duurzaam voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Daarnaast ben ik binnen Movisie projectleider van BeterOud. Met het landelijke samenwerkingsverband BeterOud willen we mogelijk maken dat ouderen op basis van hun eigen wensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Movisie is een landelijk kennisinstituut, deels gefinancierd door het Ministerie van VWS. We werken voor en met gemeente, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen naar eigen vermogen.


Delen