03 juli 2018

Inzicht in eenzaamheid Geuzenveld-Slotermeer

Eigenwijks en HvA BOOT hebben samen met de gemeente Amsterdam en Deloitte op innovatieve wijze inzicht gekregen in de eenzaamheidscijfers in Geuzenveld-Slotermeer.

Eenzaamheid is al jaren een groot probleem in het gebied Geuzenveld-Slotermeer. Actieve buurtbewoners, zelforganisaties en professionals proberen al lang het probleem aan te pakken door allerlei activiteiten te organiseren. Buurtmaaltijden, spelletjesmiddagen, maatjesprojecten, van alles wordt er geprobeerd om mensen met elkaar in contact te brengen. Ondanks deze grote aandacht voor het probleem blijven de eenzaamheidscijfers in het gebied hoog. Voor Eigenwijks en HvA BOOT, beide werkzaam in het gebied, reden om een experiment te beginnen in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Deloitte.

Wat niet helpt bij het oplossen van het probleem is dat er nooit een overzicht is geweest van alle partijen die zich op dit moment in het gebied bezig houden met eenzaamheid en de initiatieven en interventies die er worden ontplooid. Door middel van dit experiment hebben we beter zicht willen krijgen op het netwerk dat zich op dit moment bezig houdt met eenzaamheid in het gebied Geuzenveld-Slotermeer. Ook wilden we een zo’n actueel en compleet mogelijk overzicht van alle activiteiten die op dit moment worden ontplooid op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. Deze informatie is zeer waardevol, maar zegt niet alles. Daarom wilden we middels data analyse de verbanden tussen sociaal demografische kenmerken, eenzaamheid en de interventies onderzoeken. Dit levert een verdiepende analyse op van deze interventies, informatie die door verschillende partijen in het gebied gebruikt kan worden om beleid op te formuleren.

 

Uitwerking van het experiment


Eigenwijks is een bewonersorganisatie, daarom hebben we een groot netwerk in het gebied. Dit stelt ons in staat om relatief eenvoudig het netwerk en alle interventies in kaart te brengen. Om met deze informatie een verdiepingsslag te kunnen toepassen hebben we echter hulp nodig gehad. Deloitte heeft een methode ontwikkeld waarbij de organisatie gebruikmakend van digitale toepassingen inzicht en voorspellingen kan doen die helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Deloitte heeft deze aanpak in verschillende gemeentes in Nederland reeds ingezet.

Het hele proces van dataverzameling en data analyse bestond uit de drie volgende stappen:

  1. Breder inzicht in de huidige situatie

In de eerste stap verzamelde Eigenwijks data over de verschillende partijen die op dit moment actief zijn in het gebied en de interventies die door deze partijen worden gepleegd. Het kan hier gaan om interventies van formele partijen, informele partijen en individuele buurtbewoners. In samenwerking met Deloitte is Eigenwijks het gebied in gegaan om deze informatie te verzamelen. Eigenwijks en Deloitte hebben samen afgesproken welke informatie opgehaald diende te worden aan de hand van indicatoren en variabelen die van te voren zijn vastgesteld. De opgehaalde informatie heeft Deloitte gebruikt bij de data analyse in de twee volgende stappen.
 

  1. Inzicht in doelgroep en verbanden

Het doel van de tweede stap was het beter inzicht krijgen in de kenmerken van eenzame burgers, door middel van een segmentatieanalyse. Daarbij worden op basis van een groot aantal kenmerken (zoals thuissituatie, leeftijd, geslacht en inkomen) subgroepen gevormd. Aan de hand van deze subgroepen worden persona’s opgesteld, het gaat hierbij om een verdieping van de persona’s die reeds zijn opgesteld door de gemeente Amsterdam in de snapshot eenzaamheid. Vervolgens wordt er gekeken naar verbanden tussen de persona’s en interventies. Met het inzicht in deze verbanden kunnen interventies meer gericht worden ingezet.

In verschillende sessies met professionals uit Geuzenveld-Slotermeer, waaronder medewerkers van Eigenwijks, HvA en het gebiedsteam kwam men tot de conclusie dat de persona’s die tot nu toe waren opgesteld voor de stad niet overeen kwamen met de persona’s die gelden voor het gebied Geuzenveld-Slotermeer. Door de professionals zijn daarom nieuwe persona’s opgesteld die verder gebruikt zijn door Deloitte in de analyse.

  1. Voorspellen van eenzaamheid

In de laatste stap heeft Deloitte geprobeerd de eenzaamheid te voorspellen aan de hand van een analytisch voorspelmodel. Hiermee krijgt het netwerk inzicht in groepen burgers waarvan de kans op eenzaamheid op korte termijn het grootst is. Door dit inzicht kunnen er tijdig passende (preventieve) maatregelen worden genomen. Doordat in deze fase ook een koppeling wordt gemaakt met de data die is verzameld door Eigenwijks in stap 1, kunnen we ook bekijken welke huidige interventies werken en welke niet, welke interventies verdienen meer middelen en welke zijn weinig effectief. We kunnen dan ook met elkaar vaststellen of er interventies zijn die op dit moment niet plaatsvinden in Geuzenveld-Slotermeer, maar die er eigenlijk wel zouden moeten zijn om de eenzaamheid effectief te kunnen bestrijden.

 

Huidige stand van zaken


Deloitte heeft onlangs een rapport opgeleverd met daarin alle bevindingen. Merijn van de Reep Gebiedsmakelaar in Geuzenveld: “het project heeft ons meer inzicht gegeven in de problematiek van de eenzaamheid in Geuzenveld-Slotermeer.” Ook voor Eigenwijks en andere professionals in het gebied biedt het rapport nieuwe inzichten. De grootste uitdaging is voor ons dan ook het rapport in de praktijk te brengen. Deze vorm van analyseren van een maatschappelijk probleem heeft nog niet eerder plaatsgevonden in het gebied. De uitkomsten geven ons genoeg aanknopingspunten om het probleem effectiever aan te pakken. Wel hebben we daar andere mensen voor nodig. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat alle vrijwilligers en actieve buurtbewoners die op dit moment actief zijn in het gebied kennis nemen van het rapport en de inzichten die er in staan? Dan kunnen zij wellicht ook hun activiteiten aanpassen, zodat ze effectiever zijn of nieuwe activiteiten ontwikkelen voor doelgroepen die wel belangrijk zijn, maar nu nog niet of nauwelijks worden bereikt. Eigenwijks gaat de aankomende maanden hier mee aan de slag, waarmee we hopen in de nabije toekomst de eenzaamheidscijfers naar beneden te brengen.

 


Delen