09 april 2019

Jaarverantwoording Aanpak Eenzaamheid 2018

In 2018 is er verder gewerkt aan de Aanpak Eenzaamheid. Lees in de jaarverantwoording de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar.

 

Achtergrond

Naar aanleiding van de aangenomen motie is Aanpak Eenzaamheid in oktober 2016 gestart met een verkenning van eenzaamheid. In 2017 is die verkenning verder uitgewerkt en is het plan van aanpak gepresenteerd aan de raad. In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak. Naar aanleiding daarvan is de jaarverantwoording gemaakt, opgesteld door het regieteam Aanpak Eenzaamheid.

 

Netwerkregie en rol aandeelhouders

Aanpak Eenzaamheid heeft vorm gekregen door middel van netwerkregie; een samenwerkingsverband waarbij de opgave centraal staat en gedeeld wordt met veel verschillende partijen in de stad. Sinds het begin van de aanpak hebben ongeveer driehonderd partijen zich aangesloten bij het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid, omdat ze gezamenlijk willen werken aan een Amsterdam zonder eenzaamheid. Een aantal partijen uit het netwerk heeft zich gecommitteerd om samen mee te denken over de koers van de aanpak en de versterking van het aandeelhouderschap in de Ontwikkeltafel.

 

Rollen binnen Aanpak Eenzaamheid

 • Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. In het netwerk zijn ongeveer driehonderd organisaties actief die zich hebben gecommitteerd om gezamenlijk eenzaamheid in Amsterdam aan te pakken. Aandeelhouders zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijn en kennisinstituten.
 • Ontwikkeltafel. Een groep van vijftien aandeelhouders uit het netwerk die maandelijks bijeen komt om samen met het regieteam na te denken over de koers van de aanpak en de versterking van het aandeelhouderschap.
 • Het regieteam Aanpak Eenzaamheid. Het regieteam is het stedelijk aanspreekpunt op het thema, ze koppelt organisaties aan elkaar en organiseert themabijeenkomsten voor het netwerk. Ook geeft het regieteam vorm aan de lerende aanpak, bijvoorbeeld door eenzaamheidsprojecten te ondersteunen.
 • Expertgroep. Bestaat uit leden van de GGD, Movisie en de HvA. De Expertgroep komt maandelijks bijeen om input te leveren over de doorontwikkeling van de aanpak en is de koppeling met de Wetenschappelijke Advies Commissie van het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid. 
 • Stadsdelen. Maandelijks komen de beleidsmedewerkers uit de stadsdelen en het regieteam samen om kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Resultaten

In de bijlage vind je alle behaalde resultaten uit 2018. Een greep uit de belangrijkste resultaten:

 • Het aandeelhouderschap van het netwerk is verder geconcretiseerd;
 • Er zijn zes themabijeenkomsten georganiseerd voor het netwerk;
 • Er zijn afspraken gemaakt met andere domeinen om integraler te werken aan de preventie van eenzaamheid;
 • Er zijn twee instrumenten ontwikkeld voor beleidsmedewerkers om eenzaamheidsprojecten goed te beoordelen;
 • Er zijn trainingen gegeven aan zeshonderd professionals en vrijwilligers uit praktijk en beleid om eenzaamheid beter te signaleren;
 • Er zijn acht eenzaamheidsprojecten ondersteund en de werkzame elementen zijn gemonitord.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen